Download volledig jaarverslag Download dit hoofdstuk icon download Contacteer ons

Samenvatting van het financieel overzicht

Nota’s

Naast de financiële informatie op IFRS-basis stelt Bekaert ook onderliggende prestatie-indicatoren van winstgevendheid en cashgeneratie voor om een consistentere en beter vergelijkbare indicatie te geven van de financiële prestaties van de Group. Deze onderliggende prestatie-indicatoren corrigeren de IFRS-cijfers voor de eenmalige impact (zie Toelichting 2.6 Alternatieve prestatiemaatstaven in het Financieel Overzicht). 

Onderliggende EBIT-evolutie, jaar-op-jaar

Bekaerts onderliggende EBIT bereikte € 272 miljoen in 2020 aan een marge van 7,2%, een toename van € 30 miljoen of +13% vergeleken met vorig jaar, ondanks een omzetdaling van -13%. De positieve impact van de alerte reactie op Covid-19, de structurele kostenverbeteringsacties, en de significante businessmixverbeteringen oversteeg de volume- en kostimpact van de gezondheidscrisis. 

Na de negatieve jaar-op-jaar vergelijking van onderliggende EBIT in de eerste jaarhelft (€  34 miljoen), was er een opmerkelijke ommekeer in de tweede helft van 2020 (een toename van € +64 miljoen of +56% vergeleken met de tweede jaarhelft 2019, tot € 181 miljoen onderliggende EBIT aan een marge van 9,0%). De aanzienlijke voordelen vloeiend uit businessmixverbeteringen, de voortdurende mitigerende acties, en positieve, non-cash voorraadwaarderings-effecten van toegenomen grondstofprijzen bij jaareinde, droegen bij aan de stevige rentabiliteitsverbetering in de tweede helft van 2020.

Omzet en financieel overzicht

Omzet

Bekaert realiseerde een geconsolideerde omzet van € 3,8 miljard in 2020, gevoelig lager dan vorig jaar (-12,7%) door de ingrijpende impact van de Covid-19-pandemie in de eerste helft van 2020. De organische omzetdaling (-9,7%) was het gevolg van lagere volumes (-8,3%) en verrekende walsdraadprijzen en andere prijsmixeffecten over het volledige jaar (-1,4%). De wisselkoersbewegingen waren -3,0% negatief.

De gezamenlijke omzet bedroeg € 4,4 miljard voor het boekjaar, een daling met -13,5% tegenover 2019. De solide organische groei van Bekaerts joint ventures in Brazilië (+6,8%) werd meer dan tenietgedaan door de sterke afwaardering (-33,4%) van de Braziliaanse real, wat leidde tot een omzetdaling van -18,0%.

Dividend

De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 12 mei 2021 een brutodividend van € 1,00 voorstellen, in lijn met het dividendbeleid van de onderneming.

Het dividend zal, na goedkeuring door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, betaalbaar worden vanaf 18 mei 2021. 

Financiële resultaten

Bekaert behaalde een operationeel resultaat (onderliggende EBIT) van € 272 miljoen (tegenover € 242 miljoen vorig jaar). Dit stemt overeen met een marge op omzet van 7,2% (5,6% in 2019).

De eenmalige elementen bedroegen € -16 miljoen (€ -87 miljoen in 2019) en omvatten vooral kosten en bijzondere waardeverminderingen gerelateerd aan footprintaanpassingen en andere herstructureringsprogramma’s, grotendeels gecompenseerd door de winst op de verkoop van grond en gebouwen in België en de daaraan gekoppelde terugname van milieuprovisies. Inclusief de eenmalige elementen bedroeg EBIT € 257 miljoen wat overeenkomt met een EBIT-marge op omzet van 6,8% (tegenover € 155 miljoen of 3,6% in 2019). Onderliggende EBITDA bedroeg € 479 miljoen (12,7% marge) vergeleken met € 468 miljoen (10,8%). EBITDA bereikte € 473 miljoen, of een EBITDA-marge op omzet van 12,5% (tegenover 9,3%). 

De onderliggende overheadkosten daalden met € -29 miljoen tot 8,9% op omzet (versus 8,4% in 2019). Commerciële en administratieve kosten daalden met € -16 miljoen door een lagere kostenbasis ten gevolge van structurele kostenbesparingsprogramma’s en de Covid-19-mitigerende acties. De kosten voor onderzoek en ontwikkeling bedroegen € 50 miljoen, vergeleken met € 62 miljoen in 2019, als gevolg van een betere focus en de besparingsimpact van de herstructurering in 2019. Onderliggende andere bedrijfsopbrengsten en -kosten daalden van € 17 miljoen vorig jaar tot € 8 miljoen in 2020 door een daling in ontvangen royalty’s en bijzondere waardeverminderingen in 2020 tegenover terugnames van provisies in 2019. De gerapporteerde andere bedrijfsopbrengsten en -kosten (€ +51 miljoen) waren beduidend hoger dan vorig jaar (€ +15 miljoen) door de winst op de verkoop van onroerend goed in België. 

De nettorentelasten bedroegen € -56 miljoen, een daling ten opzichte van € -66 miljoen in 2019 en een gevolg van lagere rentelasten op financiële derivaten. Overige financiële opbrengsten en lasten bedroegen € -30 miljoen (€ -18 miljoen in 2019), voornamelijk door ongunstige gerealiseerde en niet-gerealiseerde wisselkoerstranslatie-effecten. 

De winstbelasting nam toe van € -51 miljoen tot € -57 miljoen. De algemene effectieve belastingvoet daalde van 73% tot 33% dankzij het winstherstel met een lagere impact van verlieslatende entiteiten, en de terugname van provisies in fiscale dossiers. 

Het aandeel in het resultaat van joint ventures en geassocieerde ondernemingen was € +34 miljoen (tegenover € +29 miljoen vorig jaar) wat de sterke prestaties van de joint ventures in Brazilië weerspiegelt.

Het perioderesultaat bedroeg bijgevolg € +148 miljoen, vergeleken met € +48 miljoen in 2019. Het resultaat toerekenbaar aan minderheidsbelangen van derden bedroeg € +13 miljoen (tegenover € +7 miljoen vorig jaar) dankzij de winsttoename in entiteiten met minderheidsaandeelhouders, voornamelijk in Latijns-Amerika. Na aftrek van het deel toerekenbaar aan minderheidsbelangen bedroeg het perioderesultaat toerekenbaar aan aandeelhouders van Bekaert € +135 miljoen tegenover € +41 miljoen vorig jaar. EPS (perioderesultaat per aandeel) bedroeg € +2,38, beduidend hoger dan € +0,73 in 2019. 

Balans

Op 31 december 2020 vertegenwoordigde het eigen vermogen 35,8% van de totale activa, iets hoger dan 35,6% bij jaareinde 2019. De nettoschuld op eigen vermogen (gearing ratio) bedroeg 39,4%, significant minder dan 63,8% bij jaareinde 2019 door de sterke verlaging van de nettoschuld. 

De nettoschuld bedroeg € 604 miljoen, lager dan € 977 miljoen bij jaareinde 2019 en resulterend in een nettoschuld op onderliggende EBITDA van 1,26, significant minder dan 2,09 vorig jaar.

Kasstroomoverzicht

De nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg € +505 miljoen, lager dan € +524 miljoen in 2019, vooral als gevolg van een kleinere daling van het werkkapitaal (dat € +124 miljoen bijdroeg aan de nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten in 2020 tegenover € +169 miljoen in 2019), deels gecompenseerd door hogere EBITDA, lagere kasuitstromen voor winstbelasting en verminderd gebruik van provisies en voorzieningen voor personeelsbeloningen. 

De nettokasstroom uit investeringsactiviteiten bedroeg € -31 miljoen (versus € -91 miljoen in 2019) door de opbrengsten uit de verkoop van vaste activa, voornamelijk de verkoop van grond en gebouwen in België. De cash-out van investeringsuitgaven was nagenoeg stabiel vergeleken met vorig jaar. 

De nettokasstroom uit financieringsactiviteiten bedroeg € -83 miljoen, vergeleken met € -269 miljoen vorig jaar. 2019 omvatte de opbrengsten van een nieuwe obligatielening (€ +200 miljoen) en Schuldschein-uitgifte (€ +320 miljoen), die meer dan tenietgedaan werden door de terugbetaling van rentedragende schuldinstrumenten op meer dan een jaar (€  675 miljoen), terwijl 2020 de opbrengst omvatte van een nieuwe obligatielening (€ +200 miljoen) die werd tenietgedaan door de terugbetaling van rentedragende schuldinstrumenten op meer dan een jaar (voor een totaal van €  248 miljoen). Daarnaast bevatte 2020 een lager bedrag van brutodividendbetalingen (€ -26 miljoen) tegenover het voorgaande jaar (€ -53 miljoen).

Investeringsupdate en overige informatie

De investeringen in materiële activa bedroegen € 100 miljoen in 2020, nagenoeg stabiel vergeleken met vorig jaar (€ 98 miljoen). 

Naast de huidige verbeteringsprogramma’s voor een hoger performantieniveau heeft Bekaert een aantal acties bepaald om structurele veranderingen in de markt aan te pakken. Daarmee verhoogt de Groep de daadkracht van zijn werkingsmodel en procesefficiënties doorheen de business, terwijl het de set-up en het gebruik van de footprint blijft evalueren met als doel duurzame waarde te creëren. 

Als onderdeel van deze globale aanpak en maatregelen: 

  • Hebben we op 4 december 2020 de intentie tot herstructurering aangekondigd van de globale engineeringactiviteiten, verschillende functionele departementen die de globale of lokale businessnoden van de Groep ondersteunen, en een aantal ondersteunende en technische functies in de productie-eenheden in Zwevegem, België. Het herstructureringsplan zou 160 jobs in België treffen en de geplande implementatie is voorzien vanaf 2021. De onderhandelingen met de sociale partners zijn gaande.
  • Hebben we op 18 december 2020 de beslissing aangekondigd om de verlieslatende fixed abrasive (diamant) zaagdraadactiviteiten in Jiangyin (China) stop te zetten. De andere zaagdraadactiviteiten, loose abrasive zaagdraad en basisdraad, ook in Jiangyin gevestigd, zijn geïntegreerd binnen het Vezeltechnologieplatform van Bekaerts Specialty Businesses-divisie. 
  • Ook in december 2020 hebben we de Verbrandingstechnologieactiviteiten in China verhuisd van Taicang naar Jiangyin waar we beter gebruik kunnen maken van schaalsynergieën en de kosteneffectiviteit kunnen verhogen. 
  • Na balansdatum, op 5 januari 2021, kondigden we de beslissing aan om de BBRG-fabriek in Pointe-Claire (Canada) te sluiten tegen eind mei 2021. BBRG zal het Noord-Amerikaanse kabelplatform consolideren in de VS om de competitiviteit op lange termijn te garanderen door beter gebruik te maken van schaalvoordelen, synergieën en efficiënties.

Op 28 september 2020 bereikten Bekaert en Almasa een akkoord over de fusie van Proalco SAS (dochteronderneming van Bekaert) met de staaldraadactiviteiten van Almasa SA, beide gevestigd in Colombia. Het partnerschap beoogt waarde te creëren door expertise en middelen te bundelen in het op de markt brengen van bestaande en nieuwe staaldraadproducten en -oplossingen. De transactie, die onderhevig is aan de gebruikelijke closing-voorwaarden waaronder gereglementeerde goedkeuringen, zal naar verwachting afgerond worden in de eerste helft van 2021.

Op 31 december 2019 bezat de onderneming 3 873 075 eigen aandelen. Van deze 3 873 075 eigen aandelen werden 10 036 aandelen aangeleverd aan de niet-uitvoerende bestuursleden van Bekaert als remuneratie voor hun prestaties als Voorzitter of lid van de Raad van Bestuur en werden 13 439 aandelen aangeleverd aan de leden van het Bekaert Group Executive (BGE) in de context van het Bekaert share-matching plan. Een som van 10 766 aandelen werd verkocht aan leden van het BGE in het kader van het Bekaert personal shareholding requirement plan. Daarnaast werden 29 300 aandelenopties uitgeoefend als onderdeel van het Stock Option Plan 2010-2014 en 29 300 eigen aandelen werden daarvoor gebruikt. De onderneming kocht geen aandelen gedurende 2020 en er werden geen eigen aandelen vernietigd. Als gevolg daarvan bezat Bekaert in totaal 3 809 534 eigen aandelen op 31 december 2020.  

Segmentrapporten

Rubberversterking

Omzet

Bekaerts rubberversterkingsbusiness werd hard getroffen door de impact van de Covid-19-pandemie in de eerste helft van het jaar, maar boekte een sterk en snel herstel in de tweede helft (omzet +28% hoger dan in de eerste helft). In het vierde kwartaal van 2020 stegen de volumes +7% hoger dan hetzelfde kwartaal vorig jaar dankzij een zeer sterke vraag vanuit bandenmarkten in Azië en EMEA en een vraagherstel voor slangendraadproducten.

De business unit rapporteerde een omzetdaling van -17,3% over het volledige jaar, vergeleken met 2019. Dit was het gevolg van lagere volumes (-11,5%), ongunstige wisselkoersbewegingen (-1,9%) en verrekende walsdraadprijswijzigingen en andere prijsmixeffecten (-3,9%).

Financiële performantie

De business unit heeft uitgebreide maatregelen getroffen om de kostenstructuur te verlagen en zo gedeeltelijk de ernstige impact van de Covid-19-pandemie op de vraag uit bandenmarkten in de eerste helft van 2020 te compenseren. De voordelen van deze inspanningen bereikten hun volledige potentieel tijdens het herstel in de tweede jaarhelft, wat leidde tot een sterke onderliggende EBIT-marge van 12,6% in de tweede jaarhelft, ver boven vorige rapporteringsperiodes. 

Het segment rapporteerde een onderliggende EBIT van € 144 miljoen over het volledige jaar of 8,8% marge, licht hoger dan vorig jaar. Gerapporteerde EBIT bedroeg € 136 miljoen met een marge van 8,3%. De eenmalige elementen (€ -8 miljoen) omvatten herstructureringskosten, bijzonder waardeverminderingen, en toegenomen milieuvoorzieningen.

De onderliggende EBITDA-marge bedroeg 15,1% of 0,3 procentpunt hoger dan vorig jaar. 
Investeringen in materiële vaste activa bedroegen € 37 miljoen en omvatten investeringen in alle werelddelen, vooral in Azië en in Centraal- en Oost-Europa.

Gezamenlijke omzet en joint venture prestaties
De rubberversterkings-joint venture in Brazilië rapporteerde vlakke omzetgroei bij constante wisselkoersen maar de sterke devaluatie van de Braziliaanse real tastte de omzet met -25% aan. Inclusief joint ventures daalde de gezamenlijke omzet van de business unit met -18% tegenover vorig jaar.
 
De margeperformantie van de joint venture was sterk. De resultaten zijn opgenomen in Bekaerts winst- en verliesrekening onder de equity-methode als onderdeel van het ‘aandeel in het resultaat van joint ventures en geassocieerde ondernemingen’.
 

Staaldraadtoepassingen

Omzet

Bekaerts staaldraadtoepassingen business werd hard getroffen door de impact van de Covid-19-pandemie in het tweede kwartaal van 2020 maar kende vroeg in het derde kwartaal een keerpunt en leverde robuuste organische omzetgroei in het laatste kwartaal (+10% vergeleken met het laatste kwartaal vorig jaar). Deze organische groei, gedreven door toegenomen omzet in EMEA, China en Latijns-Amerika, werd weliswaar grotendeels tenietgedaan door ongunstige wisselkoersbewegingen. 

De business unit rapporteerde een omzetdaling van -7,9% voor het boekjaar in vergelijking met 2019. De daling was het gevolg van lagere volumes (-3,4%) en ongunstige wisselkoersbewegingen (-4,9%). Het jaar-op-jaareffect van verrekende walsdraadprijswijzigingen en andere prijsmixeffecten was vrijwel neutraal (+0,4%).

In het algemeen bleef de vraag in de meeste sectoren en regio’s onder pre-Covid-niveaus tot het einde van 2020. Toch stelden Bekaerts alerte reactie op klantennoden, wereldwijde toegang tot grondstoffen, en effectieve veiligheidsmaatregelen in onze vestigingen, de business unit in staat om de fabrieken operationeel te houden en klantenleveringen wereldwijd te garanderen. Dit leidde tot positieve klantenwaardering en toegenomen marktaandeel. 

Financiële performantie

Staaldraadtoepassingen zette een robuust onderliggend EBIT-resultaat neer van € 96 miljoen aan een sterke onderliggende EBIT-marge van 7,0%, een verdubbeling van de marge van vorig jaar. Gerapporteerde EBIT bedroeg € 88 miljoen aan een marge van 6,4%. De eenmalige elementen (€ -8 miljoen) waren voornamelijk gelinkt aan herstructureringskosten. De sterke margetoename was het gevolg van een verbeterde businessmix en footprintoptimalisatie (verminderde impact van activiteiten met lage marges), strikte kostcontrole, en de effectiviteit van Covid-19-mitigerende acties.

Onderliggende EBITDA steeg tot een dubbelcijferige marge van 10,9%.

De investeringen in materiële vaste activa bedroegen € 21 miljoen en omvatten voornamelijk investeringen in Centraal-Europa, China, Chili en Colombia. 

Gezamenlijke omzet en joint venture prestaties

De staaldraadtoepassings-joint venture in Brazilië rapporteerde +8,5% omzetgroei bij constante wisselkoersen, maar de sterke devaluatie van de Braziliaanse real tastte de omzet met -16% aan. Inclusief joint ventures daalde de gezamenlijke omzet van de business unit met -10,5% tegenover vorig jaar.

De margeperformantie van de joint venture was sterk. De resultaten zijn opgenomen in Bekaerts winst- en verliesrekening onder de equity-methode als onderdeel van het ‘aandeel in het resultaat van joint ventures en geassocieerde ondernemingen’.

 

Specialty Businesses

Omzet

De business unit Specialty Businesses rapporteerde in 2020 een omzetdaling van -5,9% in vergelijking met 2019. De daling was het gevolg van lagere volumes (-8,7%) en ongunstige wisselkoersbewegingen (-1,4%), deels gecompenseerd door positieve mixeffecten (+4,1%).

  • Bouwproducten rapporteerde een organische omzetdaling van -6,7% door de impact van de pandemie op de vraag in bouwmarkten, maar bleef de innovatiegedreven businessmix versterken.
  • Vezeltechnologieën zag een organische omzetdaling van -5,2% door de zwakke vraag in automobiel-, ruimtevaart- en luchtvaarttoepassingen, die gedeeltelijk werd gecompenseerd door sterke groei in filtratieoplossingen, met name in Azië. De zaagdraadomzet – sinds december 2020 geïntegreerd in het platform Vezeltechnologieën – was beperkt en in lijn met vorig jaar.
  • Verbrandingstechnologieën rapporteerde een vlakke omzet, jaar-op-jaar.

Financiële performantie

Specialty Businesses rapporteerde een onderliggend EBIT-resultaat van € 45 miljoen, -13% lager dan vorig jaar, en behaalde een onderliggende EBIT-marge van 11,4% (tegenover 12,2% vorig jaar). De daling was voornamelijk het gevolg van voorraadafwaarderingen en andere boekhoudkundige aanpassingen bij Verbrandingstechnologieën (€ -5 miljoen), een lager resultaat van Vezeltechnologieën door een zwakkere vraag naar producten met hoge toegevoegde waarde, en een hoger verlies in (diamant) zaagdraad tegenover vorig jaar. De winstbijdrage van Bouwproducten bleef sterk.

Gerapporteerde EBIT bedroeg € 36 miljoen tegen een marge van 9,2% – beide hoger dan vorig jaar. De eenmalige elementen in 2020 (€ -9 miljoen) werden hoofdzakelijk veroorzaakt door herstructureringsprogramma’s in (diamant) zaagdraad en Verbrandingstechnologieën in China in december 2020. De respectievelijke businessmix- en footprintwijzigingen zullen de onderliggende EBIT-performantie positief beïnvloeden vanaf begin 2021. 

De onderliggende EBITDA-marge bereikte 15,5%, licht onder de marge van vorig jaar.
Investeringen in materiële activa bedroegen € 29 miljoen en omvatten voornamelijk investeringen in Bouwproducten (Tsjechië en India) en in mindere mate in Vezel- en Verbrandingstechnologieën.

 

Bridon-Bekaert Ropes Group

Omzet

Bridon-Bekaert Ropes Group (BBRG) rapporteerde een omzetdaling van -13% vergeleken met vorig jaar, volledig veroorzaakt door lagere volumes. Een deel van de volumedaling was het gevolg van BBRG’s strategie om de aanwezigheid in kabeltoepassingen met lage marges te verminderen. De A-Cords (advanced cords)-activiteiten zagen een omzetdaling in automobielmarkten en solide vraag van lift- en distributieriemmarkten.

Financiële performantie

BBRG versnelde de implementatie van het winstherstelprogramma voor de kabelactiviteiten en boostte verder de winstgevendheid met een sterkere businessmix en duidelijke kostenbesparings- en Covid-19-mitigerende acties. De A-Cords-activiteiten bleven een solide margeperformantie ontwikkelen.

De business unit genereerde een onderliggende EBIT van € 34 miljoen aan een marge van 7,9%, meer dan een verdrievoudiging van de marge vorig jaar. Onderliggende EBITDA leverde een sterke marge op van 15,1% vergeleken met 9,0% in 2019. Zoals verwacht daalden BBRG’s omzet en marges in de tweede helft van het jaar door de zwakkere businessomstandigheden in Noord- en Zuid-Amerika, een vertraging in projectbusiness, en de seizoenseffecten van de tweede jaarhelft.

Gerapporteerde EBIT was € 24 miljoen en omvatte € -10 miljoen aan eenmalige elementen, voornamelijk door de waardeverminderingen gelinkt aan de geplande fabriekssluiting in Pointe-Claire, Canada, en herstructureringsprogramma’s in EMEA. De voordelen van deze herstructureringsprogramma’s worden verwacht door te stromen vanaf 2021. 

BBRG investeerde € 16 miljoen in materiële activa, voornamelijk in kabelfabrieken in het VK en de VS en in de Belgische A-Cords-fabriek.

Vooruitzichten

Ondanks een snel en sterk herstel in verschillende markten gedurende de voorbije maanden blijft de globale economische onzekerheid hoog.

De structurele verbeteringsacties die we sinds 2019 implementeren en onze snelle reactie op Covid-19 hebben hun doeltreffendheid getoond in het versterken van Bekaerts algemene performantie.

Acties om onze prestaties verder te verhogen zouden robuuste vooruitgang moeten opleveren in de richting van onze langetermijndoelstellingen:

  • We voorzien een geconsolideerde omzet van minstens € 4 miljard in 2021, onder voorbehoud van vraag- en wisselkoersevoluties.
  • We willen onze stevige onderliggende EBIT-marge van 2020 met 40 tot 60 basispunten overschrijden in 2021.
  • We verwachten de nettoschuld op onderliggende EBITDA onder 1,5 te houden in 2021.

De sterke prestaties die we hebben neergezet in het moeilijke jaar 2020 en onze vastberadenheid om waardecreatie te stimuleren door onze businessportfolio verder te verbeteren en waardegroei in robuuste markten te realiseren, versterken ons vertrouwen in het toekomstige potentieel van Bekaert. We verhogen daarom onze ambities voor de komende jaren.