Sociale verklaringen

Download pdf Download Sociale Verklaringen Download het iXBRL-rapport

Sociale verklaringen

Gezondheid en veiligheid

Veiligheidsprogramma’s

De veiligheidsprogramma’s van Bekaert zorgen ervoor dat alle medewerkers wereldwijd dezelfde veiligheidsmentaliteit en -gedrag aannemen. 

BeCare: een veilig Bekaert voor iedereen

We willen een werkomgeving creëren die niemand schade berokkent. We zijn vastberaden alles te doen wat nodig is om ongevallen op de werkvloer te voorkomen. 
BeCare, Bekaerts wereldwijd veiligheidsprogramma dat opgestart werd in 2016, is onze manier om dit voor elkaar te krijgen.  Het richt zich op het creëren van een veiligheidscultuur met onderlinge afhankelijkheid, het promoten van risicobewustzijn, het uitschakelen van risicotolerantie en het investeren in de middelen en uitrusting die nodig zijn voor een veiliger werkomgeving. 

BeCare heeft het gedrag veranderd in onze fabrieken en kantoren en in onze ontmoetingen met businesspartners.

Eind 2021 lanceerde Bekaert ook een nieuw veiligheids- en nalevingsopleidingsprogramma dat gealigneerd is met BeCare.  Meer informatie over ‘Compass’ is te vinden in deel I van dit rapport: Onze prestaties in 2021: Mensen.
GRI403-2

Veiligheidsprocedures 

Bekaert heeft verscheidene veiligheidsprocedures en -standaarden ontwikkeld die gelden in alle fabrieken wereldwijd. Ze zijn erop gericht een coherente en gestandaardiseerde aanpak te creëren voor alle processen en acties wereldwijd.
GRI403-2

In overeenstemming met ons BeCare-veiligheidsprogramma, en om meer nadruk te leggen op veiligheid in specifieke situaties, moeten onze medewerkers de Regels die Levens Redden volgen. De regels zijn eenvoudige do's and don’ts in 10 gevaarlijke situaties die het hoogste potentieel hebben om dodelijk te zijn. Ze zijn van toepassing op iedereen: werknemers, aannemers en bezoekers. Bovendien gelden ze niet enkel op de werkplek, maar zijn ze ook thuis en op de weg sterk aanbevolen.
Het naleven van deze regels is een voorwaarde voor tewerkstelling en toegang tot onze vestigingen. Het volgen van deze regels en anderen helpen om dit te doen zal levens redden. Daarom zijn er gevolgen van toepassing voor wie de Regels die Levens Redden niet volgt.   
GRI 403-2, GRI 403-7

We zijn er ons van bewust dat, naast de gedragscomponent, de veiligheid van uitrusting van het hoogste belang is in onze inspanningen om onze veiligheidsprestaties te verbeteren. Daarom hebben we een veiligheidsstandaard voor uitrusting die de vereisten beschrijft waaraan alle nieuwe en bestaande uitrusting moet voldoen. Onze engineeringafdelingen starten hun ontwerpproces vanuit deze standaard bij het ontwikkelen van nieuwe machines. Bestaande uitrusting wordt geëvalueerd op veiligheidsgerelateerde risico’s aan de hand van een risicoanalyse. Deze analyse geeft prioriteit aan de risico’s met de zwaarste impact en de hoogste kans om zich voor te doen. 

Bekaert heeft een investeringsprogramma voor veiligheid goedgekeurd. Het programma zal in de loop van 2022 worden uitgerold als een bijkomende enabler om een veilige werkomgeving voor alle medewerkers op de werkvloer te creëren. 
GRI 403-2

Een gezonde werkomgeving

Naast de initiatieven van BeCare gericht op het elimineren van veiligheidsrisico’s, willen we ook een gezonde werkplek voor onze werknemers creëren en onderhouden.

Werkomstandigheden

Wij controleren de omstandigheden op de werkvloer met betrekking tot lawaai, stof en temperatuur en werken aan een stappenplan voor verdere verbeteringen. In onze nieuwe investeringen houden we rekening met zeer strikte normen op vlak van werkomstandigheden.
GRI 403-6

Alle medewerkers en onderaannemers die wereldwijd in de fabrieken van Bekaert werken, dragen de aangeboden veiligheids- en gezondheidsuitrusting om de risico’s op verwondingen en gezondheidsschade te vermijden. Deze omvat uniformen, stoffilters, oog- en gehoorbescherming, en hijs- en takelapparatuur om spoelen, rollen en paletten ergonomisch te heffen en te verplaatsen.

Bekaert zal, tenzij er geen alternatief is, geen leasecontracten verlengen of nieuwe aankopen uitvoeren van heftrucks of andere bedrijfsinterne voertuigen met dieselmotor in de fabrieken, om zo de CO₂-uitstoot te elimineren. 
GRI 403-3

Omgaan met en opslaan van chemicaliën

Er wordt binnen het bedrijf speciale aandacht besteed aan het omgaan met en opslaan van chemicaliën. Een databank houdt alle chemicaliën bij die in onze fabrieken gebruikt worden en er gelden strenge gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen voor alle werknemers. Werknemers die worden blootgesteld aan potentieel gevaarlijke materialen doorlopen elke zes maanden een verplichte medische controle. We ontwikkelen en optimaliseren technieken en processen die de nood aan gevaarlijke chemicaliën tijdens warmtebehandelingen elimineert.
GRI 403-3

Mentaal welzijn

69% van onze medewerkers in Bekaerts dochterondernemingen heeft toegang tot een wereldwijd geïmplementeerd employee assistance program dat focust op mentaal welzijn. In verschillende entiteiten lopen er bovendien andere programma’s voor mentaal welzijn die specifiek gericht zijn op de impact van de pandemie op mentaal welzijn. 

20% van onze medewerkes volgde in 2021 een training die zich focust op welzijn.  
GRI 403-3, GRI403-6

Meer informatie over onze naleving van de standaarden voor het omgaan met chemicaliën en andere stoffen die een potentieel milieu-en gezondheidsrisico kunnen vormen zijn opgenomen in Deel II: Milieugegevens van dit verslag.

Veiligheidscijfers

Incidenten per regio

 • De graad van gerapporteerde incidenten daalde met 8% ten opzichte van 2020.
 • De frequentiegraad was 23% lager dan vorig jaar, door een daling in incidenten met werkverlet.
 • Het aantal incidenten met levensingrijpende verwondingen nam toe van één in 2020 naar acht in 2021. 
 • 14% van de ongevallen hebben geleid tot of hadden het potentieel om te leiden tot een levensingrijpende verwonding, een daling in vergelijking met 16% in 2020.
 • Het aantal incidenten in hogerisicosituaties (die niet noodzakelijk resulteren in een ernstige verwonding) is met 12.5% toegenomen in 2021. 

47% van de ongevallen die bij Bekaert voorkomen, veroorzaken letsels aan handen en vingers. Ondanks alle veiligheidsmaatregelen, hadden acht van deze incidenten in 2021 levensveranderende gevolgen voor een van onze medewerkers, vergeleken met één dergelijk incident in 2020.In veiligheidsprocedures en tijdens veiligheidsopleidingen wordt er speciale aandacht gegeven aan de preventie van hand- en vingerletsels. Verwondingen aan andere lichaamsdelen betroffen hoofd en nek (16%), bovenste ledematen (13%), lagere ledematen (9%), voeten en tenen (6%) en torso, rug en organen (7%). 
GRI 403-9

In 2021 kreeg Bekaert een ISO45001 certificate op groepsniveau (de standaard voor veiligheidsbeheersytsemen) en 31% van de Bekaert fabrieken wereldwijd waren ISO45001 gecertifieerd. Toenemende certificatie van Bekaert-fabrieken over de hele wereld blijft onze doelstelling. 
GRI 403-1, GRI 403-8

Gemiddeld volgde elke werknemer 8 uur veiligheidstraining in 2021. 
GRI 403-5 

Belangrijkste veiligheidsperformantie indicatoren Bekaert geconsolideerde vestigingen 2018 2019 2020  2021
Gerapporteerde incidentengraad
7,17
5,62 4,30 3,96
Frequentiegraad
4,41 3,39
2,94
2,27
Ernstgraad
0,13
0,13
0,02
0,10
Belangrijkste veiligheidsperformantie indicatoren Bekaert geconsolideerde vestigingen + joint ventures 2018 2019 2020  2021
Gerapporteerde incidentengraad
6,61
5,18 4,02 3,67
Frequentiegraad
3,98 3,08
2,65
2,08
Ernstgraad
0,11
0,13 0,02
0,12

Incidenten per regio

Groepsdata per regio LTIFR ⁽¹⁾
Totaal (Bekaert payroll medewerkers + aannemers
LTIFR ⁽¹⁾
Bekaert
 
LTIFR ⁽¹⁾
Aannemers
 
 
Ernstgraad ⁽²⁾
Totaal (Bekaert payroll medewerkers + aannemers
Ernst- graad ⁽²⁾
Bekaert
 
 
Ernst- graad ⁽²⁾
Aannemers
 

TRIR ⁽³⁾
Totaal (Bekaert payroll medewerkers + aannemers
TRIR ⁽³⁾
Bekaert
 
 
TRIR ⁽³⁾
Aannemers
 

EMEA
5,88
6,06 4,34 0,32 0,29
0,62
7,23
7,28
6,82
Latijns-Amerika
1,71 1,82
1,34
0,00
 0,00 0,00
1,71
1,82
1,34
Noord-Amerika
1,48
1,64 0,00
0,30
0,33
0,00
18,91
19,97
 9,11
Pacifisch Azië
0,62
0,71
0,38
0,00
0,00
0,00
1,14
1,23
0,89
JV’s in Brazilië en Colombia
0,95
1,31
0,00
0,21
0,29
0,00
2,10
2,63
0,75

* Aannemer = medewerker van een leverancier die vooraf gedefinieerde taken op regelmatige basis op onze sites uitvoert. Dit omvat onder andere, maar is niet beperkt tot, medewerkers van schoonmaakbedrijven, veiligheidsdiensten, tijdelijke tewerkstellingskantoren (interimkrachten).

GRI 403-9

Incidenten per geslacht

Groepsdata per geslacht (payroll medewerkers) Mannen Vrouwen

2020
2021 2020 2021
LTIFR ⁽¹⁾
3,27 2,43
2,34
2,31
Ernstgraad ⁽²⁾
0,02
0,11 0,00
0,33
TRIR ⁽³⁾
5,01
4,30 2,88
3,47

¹ Frequentiegraad (Lost Time Incident Frequency Rate): aantal ongevallen met werkverlet per miljoen gewerkte uren.
² Ernstgraad (SI-graad: Serious Injuries): aantal ongevallen met levensveranderende letsels per miljoen gewerkte uren.
³ Incidentengraad (TRIR: Total Recordable Injury Rate): aantal incidenten per miljoen gewerkte uren.

GRI 403-9

Communiceren met en engageren van onze medewerkers

Het engageren en empoweren van onze medewerkers is altijd belangrijk geweest binnen Bekaert. We empoweren onze teams met verantwoordelijkheid, autoriteit en aansprakelijkheid en rekenen op het engagement van elke Bekaert-medewerker om de prestaties te verbeteren.

 • Het Bekaert Intranet is een plek waar medewerkers kennis kunnen delen en bekomen, snel relevante informatie kunnen vinden, met collega’s in contact kunnen komen, kunnen samenwerken met teamleden rond gemeenschappelijke ontwikkelingsprogramma’s en actief kunnen bijdragen aan doeltreffende communicatie binnen de onderneming. Bovendien worden het interne socialemediaplatform Yammer en het videoplatform Stream intensief gebruikt om best practices, ideeën en mijlpalen te delen. Onze medewerkers ontvangen regelmatig interne nieuwsbrieven met bedrijfsboodschappen en businessupdates.
 • Elk kwartaal nodigen de CEO en CFO van Bekaert alle managers en bedienden van over heel de wereld uit om deel te nemen aan interne webcasts over de financiële nieuwsberichten. Ze delen informatie over Bekaerts prestaties en de te nemen acties en beantwoorden de gestelde vragen. De sessies worden opgenomen en kunnen achteraf (her)bekeken worden via ons intern videoplatform.
 • Daarnaast worden de medewerkers ook uitgenodigd voor online Communication Town Halls, gepresenteerd door de leden van het Bekaert Group Executive. Zij delen updates over marktontwikkelingen, genomen beslissingen en nieuwe of geïmplementeerde strategieën. Deze sessies stimuleren interactie onder alle deelnemers.
 • Eind 2021 heeft Bekaert een podcast kanaal voor medewerkers gelanceerd, Bekaert Bits & Bytes. De podcast verspreidt verhalen van collega’s van over de hele wereld die hun inspiratie en gesprekken over relevante thema’s delen.   

GRI 102-43, GRI 102-44

Leren en ontwikkelen

Gemiddeld aantal uur training per medewerker
In 2021 kreeg elke medewerker gemiddeld 33 uur opleiding.

Gemiddeld aantal uur training per medewerker 2019 2020
 2021
  Mannen Vrouwen Mannen
Vrouwen
Mannen
Vrouwen
EMEA
         
Arbeiders 19 14 12 10 37  37 
Bedienden 16 16  15 8 25  26 
Management 8 10  12 16 17  20 
 Latijns Amerika            
Arbeiders 75  39  150 
Bedienden 32  34  23  21 
Management 44  46  11  31  34  43 
 Noord-Amerika            
Arbeiders 36  40  35  33  33  14 
Bedienden 20  13  22  17 
Management 13  11  20  19 
 Pacifisch Azië            
Arbeiders 49  29  23  31  37  58 
Bedienden 22  11  12  13  24  16 
Management 12  12  14  21  39  27 

Noot: in Latijns-Amerika werden in 2021 intensieve opleidingsprogramma’s voorzien om meer vrouwelijke medewerkers in te zetten in productie- en andere operationele functies. Dit verklaart het hoge gemiddelde aantal uren opleiding voor vrouwelijke operatoren in de regio.

GRI 404-1

Vakbonden en collectieve arbeidsovereenkomsten

Communicatie omvat ook het uitwisselen van informatie en onderhandelen met vakbonden. We erkennen het recht van iedere medewerker om zich al dan niet bij een vakbond aan te sluiten. 64% van onze medewerkers wereldwijd valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 
Overeenkomsten met vakbonden worden lokaal gesloten en omvatten de volgende elementen:

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Het recht om onveilig werk te weigeren
 • Gezondheids- en veiligheidscommissies bestaande uit managers en medewerkers
 • Deelname van werknemersvertegenwoordigers in aangelegenheden rond gezondheid en veiligheid 
 • Controles, audits en ongevallenonderzoeken
 • Training en opleiding
 • Klachtenprocedure
 • Periodieke controles

GRI 102-41, GRI 403-4, GRI 407-1

Gezondheids- en veiligheidscommissies

Alle medewerkers zijn vertegenwoordigd in formele gezondheids- en veiligheidscommissies bestaande uit managers en medewerkers. Zij helpen het toezicht op gezondheids- en veiligheidsprogramma’s op het werk op te volgen en geven advies hierover.
GRI 403-4, GRI 403-3, GRI 403-9

Onderzoeks- en innovatiepartnerschappen

Bekaert heeft onderzoeks- en innovatiepartnerschappen met de volgende partners: 

Partners Innovatiegebied
Technical University of Denmark (DTU)
Eco2Fuel
University Politecnica Valencia (UPV)
Eco2Fuel
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
Eco2Fuel
Centro Ricerch e FIAT
Eco2Fuel
Flemish Institute for Technological (VITO)
Hyve
IMEC
Hyve
TNO (Toegepast Natuurweterschappelijk Onderzoek)
mooringSense
SINTEF
mooringSense
CTC (Foundacion Centro Tecnologico de Componentes
mooringSense
UCD University College Dublin
Modelling
Imperial College London
Modelling
Universitas Studiorum Zagrabiensis
Modelling
CEIT
Modelling
Ghent University
Modelling
OCAS
Physical Metallurgy
CRM (Centre de Recherches Metallurgie)
Metallic Coatings
INSA Lyon
Physical Metallurgy
Université de Lille (UMET)
Physical Metallurgy
KULeuven
 
Flanders' Make
Digital - engineering
VKI Von Karman Institute
Metallic coatings - hot dip

Hoogste ethische standaarden

Gedragscode

Ons aanwervingsbeleid schrijft voor dat elke nieuwe medewerker een exemplaar van onze Gedragscode ontvangt. Elk jaar wordt van onze bedienden en managers verwacht dat ze de Gedragscode lezen, een test afleggen over situaties omtrent bedrijfsethiek en hun engagement voor de principes van de Code herbevestigen via Bekaerts wereldwijde online leerplatform. 
GRI 102-16

Als onderdeel van het jaarlijks engagementprocess herinnert een verplichte training de medewerkers aan de te volgen principes wanneer ze geconfronteerd worden met ethische keuzes. 100% van de managers en 100% van de bedienden hebben hun engagement aan de Gedragscode in 2021 hernieuwd en het is ons doel dit jaarlijks te herhalen. We hebben de meeste van onze operatoren al de principes van de Gedragscode aangeleerd. De afzonderingsprocedures die ingesteld werden tijdens de Covid-19-pandemie hebben ons echter verhinderd om de training volledig af te werken in 2021. We verwachten ons doel te bereiken tegen eind 2022.
In 2021, hebben we een verplichte anti-omkoping en anticorruptie opleiding uitgerold voor alle managers bij Bekaert en voor bedienden die frequent contact hebben met derden. 100% van de doelgroep heeft de training gevolgd en slaagde voor de test. Er werd een specifieke opleiding over antitrust toegewezen aan een gerichte doelgroep van managers, gebaseerd op het Hay classificatie niveau en de functie. 100% van de geadresseerden vervolledigde de training en slaagde voor de test. 

Functionele groepen (zoals de aankoopfuncties) kregen ook bijzondere trainingsprogramma’s over de Gedragscode en over anticorruptie en anti-omkopingsbeleid. 

Bovendien doet de afdeling Group Internal Audit regelmatig audits op de naleving van de respectieve beleidsregels en procedures en beveelt deze correctieve acties aan waar nodig. Alle beleidsregels zijn beschikbaar op het Bekaert Intranet.
GRI 205-2

Onze Gedragscode bevat een (klokkenluider)procedure om een integriteitsbezorgdheid te melden. Medewerkers hebben de keuze tussen een gesprek met hun overste, HR-manager of de Interne Auditmanager, het versturen van een e-mail naar integrity@bekaert.com of het rapporteren via onze website waar het anoniem kan.  

In 2021 werden 62 aantijgingen gerapporteerd. 23 ervan werden aangeduid voor verder onderzoek. 6 van de 62 aantijgingen gingen over discirminatie of pesterij en één ging over omkoping en corruptie. Na onderzoek werden respectievelijk 2 en 1 geval gegrond beschouwd en werden ze behandeld. Alle bezorgdheden en klachten worden vertrouwelijk behandeld en Bekaert neemt de nodige maatregelen om medewerkers te beschermen tegen gelijk welke vorm van vergelding als ze een bezorgdheid melden. Deze informatie, inclusief het opvolgingsproces, is geregeld via een formele procedure die de richtlijnen volgt voor de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden (of ‘Klokkenluidersrichtlijn’), zoas voorgeschreven door de Europese Unie. 

We willen onze medewerkers aanmoedigen om vrijuit te spreken (‘Speak Up’) wanneer ze feitelijke of vermoedelijke integriteitsbezorgdheden en -vragen hebben. Begin 2021 werd wereldwijd een ‘Speak Up’ campagne gelanceerd in al onze vestigingen. Het campagnemateriaal is beschikbaar in alle relevante talen. 
GRI 406-1, GRI 205-3, GRI 418-1

Diversiteit bevorderen

Alle diversiteitsgegevens hebben betrekking op Bekaert dochterondernemingen (exclusief joint ventures). 

Diversiteit in nationaliteiten

Binnen onze organisatie hebben 430 medewerkers een andere nationaliteit dan die van het land waarin ze werken. De landen waar we de grootste groep buitenlandse medewerkers hebben, zijn Chili (133 of 9% van de medewerkers), België (67 of 5% van de medewerkers) en Slovakije (86 of 4% van de medewerkers).

DIVERSITEIT NATIONALITEITEN - 31 december 2021 # Mensen # Nationaliteiten # Niet-native ¹
% Niet-native
RAAD VAN BESTUUR
13
8 7 54% 
Bekaert Group Executive (BGE)
8 5 5 63%
Senior Vice Presidents (B16-B18) ²
14 5 5 36%
Next leadership level (B13-B15) ²
93
20 47 51%
TOTAAL LEADERSHIP TEAM
115
22 57 50%

¹ Niet-native = van een andere nationaliteit dan die van de hoofdzetel van het moederbedrijf (België)
² Hay-classificatiereferentie
³ Aantal nationaliteiten in het leadership team

Genderdiversiteit

GENDERDIVERSITEIT - 31 december 2021 % Mannen %Vrouwen
Arbeiders
93% 7%
Bedienden 
69% 31%
Management ¹
80% 20%
TOTAAL BEKAERT-MEDEWERKERS
87%
13%

¹ B7 en hoger (Hay-classificatiereferentie)

GRI 405-1

Het productiekarakter van Bekaerts activiteiten verklaart de voornamelijk mannelijke populatie, in het bijzonder bij operatoren. Bekaert hanteert een wervings- en promotiebeleid dat gericht is op het gestaag verhogen van diversiteit, inclusief genderdiversiteit. Dit past binnen het Diversiteits- en inclusieprogramma van het bedrijf. 28% van de managers en bedienden van Bekaerts dochterondernemingen zijn vrouwen (per jaareinde 2021). We verbinden ons ertoe om dit aandeel te verhogen en zo gendergelijkheid te steunen. Het is onze doelstelling om een ratio van 40% te bereiken tegen 2030 door een jaarlijkse verbetering van +1.5% in de komende acht jaar.

Deze doelstelling werd, vanaf 2022, ook toegevoegd in de incentive-doelstellingen op korte termijn voor Uitvoerend Management.

GRI 405-1

Genderdiversiteit in de Raad van Bestuur en het hoger management van Bekaert:

GENDERDIVERSITEIT - 31 december 2021 # Mensen % Mannen % Vrouwen
RAAD VAN BESTUUR
13
62% 38%
Bekaert Group Executive (BGE)
8 87% 13%
Senior & next leadership level ¹
107 81% 19%
TOTAAL LEADERSHIP TEAM
115
82% 18%

¹ B13-B18 (Hay-classificatiereferentie)

Meer informatie over genderdiversiteit in de Raad van Bestuur is te vinden in Deel I: Leiderschap, en in Deel II: Corporate Governance Verklaring van dit rapport.

GRI 405-1

In 2030 wil Bekaert op het leiderschapsniveau een genderdiversiteitsratio van 33% verzekeren.

Leeftijdsdiversiteit

LEEFTIJDSDIVERSITEIT - 31 december 2021 % < 30 jaar % 30-50 jaar % > 50 jaar
Arbeiders
19% 67% 14%
Bedienden
12% 70% 18%
Management ¹
2% 68% 30% 
TOTAAL BEKAERT-MEDEWERKERS
16%
68% 16%

¹ B7 en hoger (Hay-classificatiereferentie)

GRI 405-1

Leeftijdsdiversiteit in Bekaerts hoogste bestuursorganen:

LEEFTIJDSDIVERSITEIT - 31 december 2021 # Mensen % 30-50 jaar % > 50 jaar
RAAD VAN BESTUUR
13
31% 69%
Bekaert Group Executive (BGE)
8 38% 62%
Senior Vice Presidents (B16-B18) ¹
14 21% 79%
Next leadership level (B13-B15) ¹
93
42% 58%
TOTAAL LEADERSHIP TEAM
115
39% 61%

¹ Hay-classificatiereferentie

GRI 405-1

Personeelgerelateerde data:

REGIO - 31 december 2021 EMEA Noord- Amerika Latijns- Amerika
Pacifisch Azië
TOTAAL
Arbeiders
6 103
1 089 1 892 8 150 17 234 

Mannen

5 258 1 029 1 823 7 904 16 015 

Vrouwen

845 60 69 246 1 219 
Bedienden
1 412
256 1 194 1 819  4 681 

Mannen

920 159 766 1 399  3 244

 Vrouwen

492 97 428 420 1 437
 Management 700 157 188 608 1 653

 Mannen

571 129 155 473 1 328

 Vrouwen

129  28 33 135 325
 Totaal Mannen 6 749 1 317 2 745 9 776 20 587
 Totaal Vrouwen 1 466 185  529 801 2 981
 ALGEMEEN TOTAAL 8 215 1 502 3 274 10 577 23 568

¹ Inclusief joint ventures

GRI 102-8

87% van de werknemers van Bekaert hebben een vast contract, 13% een contract van bepaalde duur. Werknemers met een tijdelijk contract staan doorgaans op de loonlijst van externe organisaties (Speciale Economische Zones, interimkantoren) en zijn bijgevolg niet inbegrepen in de Bekaert-aantallen. 99% van de Bekaert-medewerkers werkt voltijds.

GRI 102-8

Nieuwe medewerkers

Bekaert geconsolideerde vestigingen:

Nieuwe medewerkers in 2021 Totaal Mannen Vrouwen
Aantal nieuwe medewerkers
2 767
2 311 456
% nieuwe medewerkers op het totaal aantal medewerkers
12%
10% 2%
 % nieuwe medewerkers op het totaal aantal nieuwe medewerkers   84% 16%

GRI 401-1

Nieuwe medewerkers in 2021 per regio EMEA Latijns-Amerika Noord-Amerika
Pacifisch Azië
Aantal nieuwe medewerkers
996 622 450 685
% nieuwe medewerkers op het totaal aantal medewerkers
4%
3% 2% 3%
 % nieuwe medewerkers op het totaal aantal nieuwe medewerkers 36% 22% 16% 25%

GRI 401-1

Nieuwe medewerkers in 2021 per categorie Arbeider Bediendel Management
% nieuwe medewerkers op het totaal aantal medewerkers
9%
2% 1%
% nieuwe medewerkers op het totaal aantal nieuwe medewerkers 75% 20% 5%

GRI 401-1

Aantal vacatures in 2021  
# vacatures 
980
% vacatures dat binnen 90 dagen werd ingevuld
70%
% vacatures dat langer dan 90 dagen open stond 30%

Turnover

Bekaert geconsolideerde vestigingen:

Exclusief medewerkers met een contract van bepaalde duur en exclusief collectieve ontslagen

Medewerkers turnover in 2021 Totaal Mannen Vrouwen
turnover (aantal) vrijwillig vertrek 
731
600 131
turnover (number) alle personeel exits (vrijwillig vertrek – ontslag – pensioen – einde tijdelijk contract – overlijden tijdens in dienst) 1 293
1073 220
turnover (%) vrijwillig vertrek 3,6% 3,3% 5,1%
turnover (%) alle personeel exits (vrijwillig vertrek – ontslag – pensioen – einde tijdelijk contract – overlijden tijdens in dienst) 6,3% 6,0% 8,6%
GRI 401-1
Medewerkers turnover in 2021 per regio EMEA Latijns Amerika Noord-Amerika
Pacifisch Azië
turnover (aantal) vrijwillig vertrek
253 115 157 206
turnover (number) alle personeel exits (vrijwillig vertrek – ontslag – pensioen – einde tijdelijk contract – overlijden tijdens in dienst)
468
259 233 333
turnover (%) vrijwillig vertrek 3,2% 3,7% 10,3% 2,6%
turnover (%) alle personeel exits (vrijwillig vertrek – ontslag – pensioen – einde tijdelijk contract – overlijden tijdens in dienst)
6,0% 8,4% 15,2% 4,1%

GRI 401-1

Medewerkers turnover in 2021 per categorie Arbeider Bedienden Management
turnover (aantal) vrijwillig vertrek
438
202 91
turnover (number) alle personeel exits (vrijwillig vertrek – ontslag – pensioen – einde tijdelijk contract – overlijden tijdens in dienst) 826 317 150
turnover (%) vrijwillig vertrek
3,0% 4,7% 5,9%
turnover (%) alle personeel exits (vrijwillig vertrek – ontslag – pensioen – einde tijdelijk contract – overlijden tijdens in dienst)
5,6% 7,4% 9,8%
GRI 401-1
Medewerkers turnover in 2021 per leeftijdscategorie < 30 jaar 30-50 jaar > 50 jaar
turnover (aantal) vrijwillig vertrek
144
478 109
turnover (number) alle personeel exits (vrijwillig vertrek – ontslag – pensioen – einde tijdelijk contract – overlijden tijdens in dienst) 194 744 355
turnover (%) vrijwillig vertrek
5,5% 3,4% 2,8%
turnover (%) alle personeel exits (vrijwillig vertrek – ontslag – pensioen – einde tijdelijk contract – overlijden tijdens in dienst)
7,5% 5,3% 9,2%
GRI 401-1

Prestatiebeoordelingen

Prestatiebeoordelingen

Om sterke prestaties, inzet en voortdurende ontwikkeling van al onze medewerkers te stimuleren, worden de doelstellingen van de groep omgezet in team- en persoonlijke doelstellingen.

Bekaert heeft een People Performance Management (PPM)-programma ontwikkeld en uitgerold. PPM  is onze manier om de prestaties van mensen te beoordelen en te bekijken hoe we onze doelen in de toekomst beter kunnen bereiken. Als zodanig maakt PPM deel uit van een grotere inspanning om een veel meer prestatiegerichte organisatie te worden.

Het performantieopvolgingsproces omvat persoonlijke ontwikkelingsbeoordelingsgesprekken, transparantie, feedforward en leiderschapsgedrag.

De nieuwe prestatiemanagementaanpak is mogelijk door: een duidelijke afstemming van team- en individuele doelen met de businessprioriteiten; het regelmatig sturen en coachen van prestaties; een billijke erkenning in lijn met de bereikte prestaties; en betere tools waarmee medewerkers hun prestaties en feedforward-acties gedurende het jaar kunnen bijhouden.

Percentage medewerkers dat een prestatiebeoordeling kreeg in 2021¹

MEDEWERKERSCATEGORIE  
Managers
752
Bedienden 1 480
Arbeiders
4%

¹ Exclusief joint ventures

GRI404-3 

Vergoedingen en voordelen

We bieden concurrentiële salarissen en beloningen om het financiële, fysieke en algemene welzijn van onze medewerkers en hun gezinnen te verbeteren. Ons aanbod verschilt van land tot land en is veelal afgestemd op het socialezekerheidsbeleid in het betreffende land. Wij bieden een heel scala aan personeelsvoordelen, waaronder pensioenuitkeringen, ziektekostenregelingen, beloningen voor langdurig dienstverband, arbeidsongevallen-/invaliditeitsverzekering en betaald verlof. Voor gedetailleerde informatie over vergoedingen en voordelelen, verwijzen we naar Deel II: Financieel Overzicht, sectie 6.15. 
GRI 201-3

Verloningselementen voor fulltime en parttime mede-werkers per belangrijke bedrijfslocatie (> 1 000 medewerkers):

VOORDEEL België Slovakije China
 Chili VS
Indonesië
Levensverzekering
Ja Ja Ja Ja
Ja
Ja
Gezondheidszorg Ja Nee Ja Ja
Ja
Ja
Invaliditeitsverzekering
Ja Ja Ja Ja
Ja
Ja
Ouderschapsverlof
Ja Ja Ja Ja
Ja
Ja
Pensioenregeling
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Aandeelhouderschap
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Deze voordelen worden niet aan tijdelijke werknemers (‘interim-medewerkers’) toegekend die niet op de loonlijst van Bekaert staan.

GRI 401-2, GRI 403-6

Beëindiging en ontslagvergoeding

Bekaert heeft in 2021 verschillende vestigingen gesloten of geherstructureerd. Het management implementeert dergelijke maatregelen alleen wanneer andere opties om de prestaties te herstellen met het oog op het veiligstellen van een duurzame, winstgevende toekomst, mislukt of niet bestaande zijn. Bij de uitvoering van dergelijke maatregelen streeft het management ernaar de sociale impact voor de betrokken werknemers te beperken door middel van herindustrialisatie, hulp bij hertewerkstelling en een billijke ontslagvergoeding.

GRI 404-2