Financieel overzicht

Download pdf Download Financieel Overzicht Download het iXBRL-rapport

Financieel overzicht

Financieel Overzicht

download icon Download het financieel overzicht

Geconsolideerde jaarrekening

  • Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
  • Geconsolideerd overzicht van het volledig perioderesultaat
  • Geconsolideerd balans
  • Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen
  • Geconsolideerd kasstroomoverzicht

download icon Download

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening

1. Algemene informatie

 

2. Samenvatting van de belangrijkste grondslagen voor de financiële verslaggeving

2.1. Conformiteitsverslag
2.2. Algemene principes
2.3. Balanselementen
2.4. Elementen van de winst-en-verliesrekening
2.5. Overzicht van het volledig perioderesultaat en mutatieoverzicht van het eigen vermogen
2.6. Alternatieve prestatiemaatstaven
2.7. Diverse

download iconDownload

3. Cruciale beoordelingen en belangrijkste bronnen van schattingsonzekerheden

3.1. Cruciale beoordelingen bij de toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving
3.2. Belangrijkste bronnen van schattingsonzekerheden

download icon Download

4. Segmentrapportering

4.1. Kerncijfers per rapporteringssegment
4.2. Omzet per land

download icon Download

5. Elementen van de winst-en-verliesrekening

5.1. Netto-omzet
5.2. Bedrijfsresultaat (EBIT) per functie
5.3. Bedrijfsresultaat (EBIT) per aard van opbrengsten en kosten
5.4. Renteopbrengsten en -lasten
5.5. Overige financiële opbrengsten en lasten
5.6. Winstbelastingen
5.7. Aandeel in het resultaat van joint ventures en geassocieerde ondernemingen
5.8. Winst per aandeel

download icon Download

6. Balanselementen

6.1. Immateriële activa
6.2. Goodwill
6.3. Materiële vaste activa
6.4. Recht-op-gebruik (RoU) vaste activa
6.5. Deelnemingen in joint ventures en geassocieerde ondernemingen
6.6. Overige vaste activa
6.7. Uitgestelde belastingvorderingen en –verplichtingen
6.8. Operationeel werkkapitaal
6.9. Overige vorderingen
6.10. Geldmiddelen & kasequivalenten en geldbeleggingen
6.11. Overige vlottende activa
6.12. Activa geclassificeerd als aangehouden voor verkoop en verplichtingen verbonden met deze activa
6.13. Gewone aandelen, eigen aandelen en in eigenvermogensinstrumenten afgewikkelde, op aandelen gebaseerde betalingen
6.14. Overgedragen resultaten en overige Groepsreserves
6.15. Minderheidsbelangen
6.16. Voorzieningen voor personeelsbeloningen
6.17. Overige voorzieningen
6.18. Rentedragende schulden
6.19. Overige verplichtingen op meer dan een jaar
6.20. Overige verplichtingen op ten hoogste een jaar
6.21. Belastingposities

download icon Download

7. Diverse elementen

7.1. Toelichting bij het kasstroomoverzicht
7.2. Beheer van financiële risico’s en financiële instrumenten
7.3. Voorwaardelijke verplichtingen en toezeggingen, gewaarborgde verplichtingen en activa verpand als waarborg
7.4. Verbonden partijen
7.5.Gebeurtenissen na balansdatum
7.6. Opdrachten uitgevoerd door de commissaris en aanverwante personen
7.7. Dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde ondernemingen

download icon Download

Informatie met betrekking tot de Moedervennootschap 

Jaarverslag van de Raad van Bestuur en jaarrekening van NV Bekaert SA
Voorstel van resultaatverwerking NV Bekaert SA 2021
Statutaire benoemingen

download icon Download

Alternatieve prestatiemaatstaven

download icon Download

Verslag van de commissaris

download icon Download