Mens

Download pdf Download Strategie en prestaties Download het iXBRL-rapport

Mens

  • We bevorderen gelijke kansen in tewerkstelling en respecteren de rechten en waardigheid van iedere werknemer.
  • Bekaert engageert zich uitdrukkelijk om nationale wetgevingen en collectieve arbeidsovereenkomsten na te leven.
  • We empoweren onze teams met verantwoordelijkheid, autoriteit en aansprakelijkheid, en rekenen op het engagement van iedere Bekaert-medewerker om zich in te zetten voor een hoger niveau van performantie.
  • We stimuleren talent met loopbaanontwikkeling en levenslang leren. We hechten veel belang aan het bieden van uitdagende carrière- en persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden voor onze medewerkers.
  • De globale veiligheidsaanpak van Bekaert is erop gericht een werkomgeving te creëren die niemand schade berokkent. We geloven dat zorg dragen voor mensen fundamenteel bijdraagt aan het succes van het bedrijf.
  • Bij Bekaert zijn we ervan overtuigd dat samenwerken tot betere prestaties leidt. Als een echt globaal bedrijf stimuleren we diversiteit op alle niveaus van de organisatie en zien het als een belangrijke bron van kracht voor onze onderneming.
  • We ondersteunen en ontwikkelen maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan de verbetering van de sociale omstandigheden in de gemeenschappen waarin we actief zijn. We stimuleren initiatieven die een duurzame toekomst creëren voor onze gemeenschappen en voor de bredere maatschappij.

* 23 568 in geconsolideerde entiteiten + 3 613 in joint ventures = 27 181 gezamenlijk

Ons engagement ten aanzien van onze medewerkers

Onze medewerkers zijn de drijvende kracht achter ons wereldwijd succes. De sterkte van ons bedrijf is de passie van elke Bekaert-medewerker om een extra inspanning te leveren voor onze klanten en om te zorgen voor elkaar en voor de wereld om ons heen. Dat is waar better together om gaat.

Als bedrijf en als individuen handelen we met integriteit en houden we ons aan de hoogste normen van zakelijke ethiek. We bevorderen gelijke kansen, koesteren diversiteit en willen een risicovrije werkomgeving creëren doorheen onze organisatie. Onze waarden zijn verankerd in onze cultuur en verbinden ons als One Bekaert-team.

We handelen integer · We verdienen vertrouwen · We zijn niet te stuiten!
GRI 102-16, GRI 103-2

Respect voor mensenrechten

Bekaert voldoet aan nationale wetgevingen en collectieve arbeidsovereenkomsten. Bekaert respecteert de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de verdragen en aanbevelingen van de Internationale Arbeidsorganisatie. 

We respecteren de rechten en waardigheid van elke werknemer. We bevorderen gelijke kansen en discrimineren geen werknemers of sollicitanten op basis van leeftijd, ras, nationaliteit, sociale of etnische afkomst, geslacht, fysieke handicap, seksuele voorkeur, godsdienst, politieke voorkeur of vakbondslidmaatschap.  We erkennen en waarderen de culturele identiteit van onze teams in alle landen waar we actief zijn en zaken doen. 

De werving, verloning, toepassing van arbeidsvoorwaarden, training, promotie en loopbaanontwikkeling van onze medewerkers gebeurt enkel op basis van beroepskwalificaties.
GRI 102-12, GRI 103-2

De Bekaert Gedragscode beschrijft hoe we onze drie Bekaert-waarden - integriteit, vertrouwen en onstuitbare spirit - omzetten in de praktijk en welk leidersgedrag we verwachten van elke Bekaert-medewerker. Onze Gedragscode omvat onder andere belangrijke punten met betrekking tot mensenrechten, kinderarbeid en gedwongen arbeid, en anticorruptiebeleid & -procedures.

GRI 205-2, GRI 408-1, GRI 409-1

Leren en ontwikkelen

We stimuleren talent door loopbaanontwikkeling en levenslang leren. We hechten veel belang aan het creëren van uitdagende carrièregerichte en persoonlijke ontwikkelingsopportuniteiten voor onze medewerkers. Trainingsprogramma’s omvatten niet alleen technische en jobspecifieke trainingen, maar ook leiderschapsmodules die onze medewerkers helpen om zichzelf te ontwikkelen en samen te werken in een globale werkomgeving.

Gemiddeld aantal uren training per medewerker:
In 2021 kreeg elke medewerker gemiddeld 33 uur opleiding.
GRI 404-1, GRI 404-2, GRI 103-2

Leren gaat digitaal

Om onze medewerkers up to date te houden met de laatste innovaties in hun jobgebied, hebben we ons digitale trainingsaanbod uitgebreid. De academies van de Bekaert University boden meer lessen aan op het online My Learning-platform, en we bieden alle medewerkers nu ook toegang tot externe opleidingsdiensten.

Elevation-programma gelanceerd

In 2021 lanceerden we Elevation, een ontwikkelingsprogramma ontworpen om startende teamleiders de kennis, vaardigheden en het vertrouwen te geven om een effectieve teamleider te worden die een team gemotiveerd, gealigneerd en betrokken houdt. Het programma coacht deze startende leiders om persoonlijke en professionele doelen te stellen, hun netwerk uit te breiden, en hun ervaring uit te diepen.

Het programma is een krachtige, gemengde leerervaring, die online e-learning combineert met praktijkgerichte workshops om theorie om te zetten in praktijk, en daaraan individuele coachingsessies met ervaren businessleiders toevoegt. 

41 collega’s uit 20 verschillende landen namen deel aan het virtuele programma. Al onze Elevation-collega’s ontvingen een toolbox die hen moet ondersteunen tijdens hun ontwikkelingstraject.

Information Security Week

Van 11-15 oktober organiseerden we onze jaarlijkse Information Security Week. Tijdens deze week leerden onze medewerkers hoe ze cyberslim kunnen worden en zagen ze met eigen ogen hoe makkelijk het is om onze systemen te hacken als we onze toestellen niet beveiligen. Tijdens een online escape-game waaraan meer dan 200 collega’s deelnamen werd de kennis getoetst.

Meer details over leren en ontwikkelen bij Bekaert zijn opgenomen in Deel II: Sociale verklaringen van dit verslag.

Hybride werken

In januari 2021 introduceerden we een hybride werkingsmodel voor kantoormedewerkers, gebaseerd op het principe dat werk geen plaats is waar je naartoe gaat maar de activiteiten betreft waarvoor een team verantwoordelijk is. Deze nieuwe manier van werken wint tegenwoordig aan belang en heeft tot doel de gezondheid van mensen te beschermen tijdens de pandemie, maar ook productiviteit, betrokkenheid en welzijn te bevorderen.

Gezondheid en veiligheid

De globale veiligheidsaanpak van Bekaert is erop gericht een werkomgeving te creëren die niemand schade berokkent. We geloven dat zorg dragen voor mensen fundamenteel bijdraagt aan het succes van het bedrijf. Om dit te bereiken hanteren we een set van standaarden, gebaseerd op interne en externe principes en na te leven reglementeringen, en moedigen we een cultuur van leiderschap en verantwoordelijkheidszin aan.

Voor het vierde jaar op rij boekten we vooruitgang in de veiligheidsgerelateerde performantie-indicatoren (gerapporteerde incidentengraad TRIR en frequentiegraad LTIFR).

2021 kende weliswaar een terugval op gebied van ernstgraad: het aantal incidenten met ernstige letsels nam toe van 1 in 2020 tot 8 in 2021, allemaal gelinkt aan hand- en vingerletsels. Bekaert versterkt zijn veiligheidsprogramma’s met bewustwordingscampagnes, opleidingen en specifieke investeringen om veilige werkomstandigheden te garanderen aan alle medewerkers.

TRIR: Total Recordable Incident Rate (gerapporteerde incidentengraad: aantal gerapporteerde incidenten per miljoen gewerkte uren)
LTIFR: Lost Time Incident Frequency Rate (frequentiegraad: aantal incidenten met werkverlet per miljoen gewerkte uren)
SI: Serious Injury (aantal incidenten met ernstige letsels)
GRI 103-2

Meer details over Bekaerts veiligheidsprestatie zijn opgenomen in Part II: Sociale verklaringen van dit rapport.

Veiligheidskampioenen

14 vestigingen noteerden in 2021 geen enkel veiligheidsincident. Negen vestigingen zijn twee jaar vrij van veiligheidsincidenten. Zeven vestigingen bereikten drie jaar zonder veiligheidsincidenten en twee vestigingen zijn erin geslaagd om al acht jaar of langer geen veiligheidsincidenten te hebben. Zij zijn Bekaerts veiligheidskampioenen en effenen het pad naar een werkomgeving die niemand schade berokkent.

Covid-19

Om de globale pandemie te helpen bestrijden bevelen we alle medewerkers sterk aan om zich te vaccineren in lijn met de nationale vaccinatiecampagnes en -regels en specifiek medisch advies. We ondersteunen toegang tot vaccinatie voor iedereen en organiseerden zelf de vaccinatie van medewerkers in landen zonder doeltreffende nationale vaccinatiecampagne, zij het telkens met respect voor de individuele vrijheid en privacy. We discrimineren geen medewerkers die besloten hebben vaccinatie te accepteren of weigeren wanneer die werd aangeboden. We rekenen ook op onze medewerkers om de keuze van iedereen te respecteren.

Compass: op weg naar meer veiligheid en naleving

Eind 2021 lanceerden we Compass, een leertraject voor onze operationele leiders over veiligheid, gezondheid en milieu. De opleiding heeft als doel bewustzijn, kennis en begrip op te bouwen over naleving en verantwoordelijkheden gelinkt aan veiligheid, gezondheid en milieu; het begrijpen van de rol van site-managers in het hele proces; het vergroten van de vaardigheden om veiligheids-, gezondheids- en milieuregels na te leven in de fabriek; en het zich eigen maken van de hulpmiddelen en nodige vaardigheden. 

De opleiding wisselt live-sessies af met zelfstudie. Het programma is opgedeeld in 4 stromen die gealigneerd zijn met het BeCare Safety-programma: Leiderschap, Governance, Risico’s voor Mens & Milieu, Mensen nemen risico’s. 

Compass zal wereldwijd uitgerold worden in 2022. De training wordt ook opgenomen in het standaardprogramma voor nieuwkomers in een operationele leiderschapsrol.

Gezondheids- en Veiligheidsweek over vingerletsel- en burn-outpreventie

In september organiseerden we onze jaarlijkse Gezondheids- en Veiligheidsweek met “alle letsels zijn vermijdbaar” als het centrale thema en bijzondere aandacht voor hand- en vingerletselpreventie, Covid-19-preventie, en mentale weerbaarheid. 

Dokters weerlegden mythes over Covid-19 en tijdens online discussies leerden we van experts hoe maatschappelijke en pyschologische veranderingen een effect zouden kunnen hebben op hoe we leven en werken. Een team van medische experts bracht meer inzicht in de medische en psychologische impact van handblessures. We leerden ook over het creëren van mentale weerstand en stressbewustzijn en het herkennen en vermijden van burn-outs. Het is Bekaerts ambitie om (lokale) mentalegezondheidsondersteuning te bieden aan onze teams. Het team in de BBRG-fabriek in het VK lichtte zijn Mental Health First Aid-programma toe. In België lanceerden we het Employee Assistance Program in samenwerking met een extern team van professionals. Via dit programma kunnen medewerkers met mentale kopzorgen langs verschillende kanalen hulp zoeken.

Diversiteit & Inclusie

We willen dat Bekaert een fijne plek is om te werken. Een plek die inspireert, creativiteit opwekt en waar iedereen zich veilig en welkom voelt. We willen dat onze medewerkers actief deelnemen aan het bouwen van een inclusieve werkplek voor iedereen. Met de steun van het Bekaert Group Executive (BGE) en de Diversity & Inclusion (D&I) Council worden medewerkers aangemoedigd om verwantschapsgroepen te vormen en samen te werken om inspirerende ideeën te bedenken die positieve verandering teweegbrengen. 

Qua genderdiversiteit is 28% van de managers en bedienden van de Bekaert-dochterondernemingen vrouwelijk (bij jaareinde 2021). We engageren ons tot het verhogen van dit aandeel ter ondersteuning van gendergelijkheid. Onze doelstelling is om een ratio van 40% te behalen tegen 2030 dankzij een jaarlijkse verbetering van +1,5% in de komende acht jaar. Deze doelstelling is ook opgenomen vanaf 2022 in de kortetermijn-incentive-doelstellingen voor de leden van het Executive Management. 

Bekaert is een echt internationale organisatie en omarmt de zeer rijke culturele diversiteit binnen ons team. We stellen mensen van 72 nationaliteiten in 45 landen te werk. 

Meer details over diversiteit zijn opgenomen in de Leiderschap-sectie van dit verslag en in Deel II: Corporate Governance Verklaringen en Sociale Verklaringen.

Ons engagement tegenover de maatschappij

Bekaert streeft ernaar om een loyale, verantwoordelijke partner te zijn in de lokale gemeenschappen. We communiceren met de lokale overheden op een transparante, constructieve manier. We steunen geen politieke organen en nemen een neutrale positie in ten aanzien van politieke kwesties. Verbonden door onze overtuiging ‘veiligheid voor iedereen’ veroordelen we echter elke daad van geweld en agressie tegen mensen.   

Steun aan onderwijs- en opleidingsinitiatieven

Overal ter wereld hebben Bekaert-teams hulpprogramma’s opgezet die lokale gemeenschappen ondersteunen. Onze teams in India en Chili hebben computers en tablets geschonken aan scholen zodat kinderen les kunnen volgen tijdens Covid-lockdowns. Onze entiteiten in Ecuador en India steunden microfinancieringsprojecten die vrouwen helpen om kleine ondernemingen te starten. Teams overal ter wereld namen deel aan sport- en andere evenementen om mensen met fysieke of mentale beperkingen of personen in geldnood te steunen. Verschillende entiteiten betrokken lokale stakeholders in veiligheidsprogramma’s tijdens de Bekaert Gezondheids- en Veiligheidsweek.

Ondersteuning van sociale bijstand

Midden 2021 trof hevige regenval grote gebieden van noord- en centraal Europa met verwoestende overstromingen tot gevolg. Gezinswoningen en volledige dorpskernen werden onbewoonbaar door de extreme stijging en stroming van het water. Het management van Bekaert was diep geraakt door de menselijke en materiële schade van de overstromingen en doneerde € 50 000 aan het Rode Kruis om slachtoffers bij te staan met eerste hulp en andere ondersteuning.

Begin 2022 veranderde de humanitaire impact van de situatie in Oekraïne onze blik op de wereld. Onze gedachten zijn bij de bevolking van Oekraïne en onze prioriteit is het welzijn van onze medewerkers en hun families, en om hen te ondersteunen waar ze zich ook bevinden. Onze teams in de regio doen hun uiterste best om hulpbehoevenden te ondersteunen op welke manier ook, en als onderneming steunen we verschillende humanitaire initiatieven met donaties en door werkgelegenheid of accommodatie aan te bieden in verschillende locaties.

We zijn één team, verenigd door Bekaerts geschiedenis en waarden, en door better together te werken met alle stakeholders.

GRI 103-2

Maatschappelijk engagement dat het milieu ten goede komt

Bekaert heeft in december 2021 een partnerschap gesloten met River CleanUp, een non-profit organisatie die evenementen organiseert om rivieren op te ruimen, technologie ontwikkelt voor permanente en mobiele plasticverwijdering uit rivieren, en bewustzijn creëert om te verhinderen dat plastic binnendringt in ecosystemen. Bekaert ondersteunt zowel financieel als in natura door technologisch advies en materialen te leveren, waaronder synthetische kabels. De organisatie zal Bekaert helpen om rivieropruimacties te organiseren langs waterwegen in verschillende locaties ter wereld. Het doel is om het werknemersengagement en gemeenschapsrelaties te versterken door samen in te zetten op duurzaamheidsbewustwording en -activiteiten.