Download pdf Download Over dit rapport Download het iXBRL rapport

Verklarende woordenlijst & management

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst  
GENDER

Genderdiversiteitspercentage
Geeft het aandeel van het andere (minderheids-) geslacht aan
Leadership team Bekaert Group Executive en Managers B13 en hoger (Hay-classificatiereferentie)
VEILIGHEID
Zware letsels Ongevallen met levensbedreigend/levensveranderend letsels
BeCare-bereik %
Percentage medewerkers dat BeCare-training heeft gevolgd, het wereldwijde veiligheidsprogramma van Bekaert
MILIEU
kWh/GWh
Kilowatt per uur / Gigawatt per uur 1 gWh = 1 miljoen kWh
Energie-intensiteitsratio De gebruikte energie (elektriciteit en thermisch) per geproduceerde ton eindproduct
BKG-intensiteitsratio Verhouding broeikasgas of kooldioxide-uitstoot (CO₂) in kg per geproduceerde ton eindproduct (intensiteit gecorrigeerd met aandeel van hernieuwbare energie)
Scope 1-uitstoot CO₂-uitstoot van bronnen die onze eigendom zijn of door ons worden beheerd (in onze fabrieken)
Scope 2-uitstoot CO₂-uitstoot van aangekochte/verkregen elektriciteit, verwarming, koeling en stoom voor verbruik in onze fabrieken
Scope 3-uitstoot
CO₂-uitstoot die voortvloeit uit onze activiteiten, maar afkomstig is van bronnen die geen eigendom van ons zijn of niet door ons worden beheerd
Energie > CO₂-conversie Gebaseerd op IEA-/EPA-regels
Jaarlijkse CO₂-besparing dankzij Bekaert ST/UT-staalkoord
Scope 3-uitstoot: CO₂-uitstoot van brandstof x brandstofbesparing voor banden versterkt met ST/UT-staalkoord van Bekaert. Berekend voor banden van personenvoertuigen en vrachtwagens op basis van gerealiseerde verkoop (en verkoopdoelstellingen) van Bekaert; algemeen aanvaarde conversietabellen brandstof/CO₂; en testresultaten van ST/UT op rolweerstand (resultaten variëren van 2% tot 7% naargelang het bandenontwerp en overige factoren. In onze berekeningen zijn we uitgegaan van de laagste testresultaten (2%) zodat onze gegevens (werkelijke gegevens en doelen) de laagst mogelijke impact van onze producten op de verlaging van de CO₂-uitstoot weerspiegelen.

Management

Per eind maart 2022

Bekaert Group Executive  
Oswald Schmid
Gedelegeerd Bestuurder
Juan Carlos Alonso
Chief Strategy Officer
Kerstin Artenberg Chief Human Resources Officer
Taoufiq Boussaid Chief Financial Officer
Yves Kerstens Divisional CEO Specialty Businesses and Chief Operations Officer
Arnaud Lesschaeve
Divisional CEO Rubber Reinforcement
Curd Vandekerckhove Divisional CEO Bridon-Bekaert Ropes Group
Stijn Vanneste Divisional CEO Steel Wire Solutions
Senior Vice Presidents  
Jan Boelens
Senior Vice President Steel Wire Solutions EMEA
Bruno Cluydts Chief Strategy Officer BBRG
Philip Eyskens Chief Legal & Compliance Officer
Annalisa Gigante Chief Innovation and Technology Officer
Katiana Iavarone Chief Procurement Officer
Raj Kalra Senior Vice President Rubber Reinforcement Sales, Marketing & Strategy 
Patrick Louwagie Senior Vice President Global Engineering and Operational Excellence
Dirk Moyson Senior Vice President Rubber Reinforcement Global Operations 
Steven Parewyck
Senior Vice President Steel Wire Solutions Latin America North and North America 
Raf Rentmeesters
Senior Vice President Building Products
Adam Touhig
Senior Vice President Rubber Reinforcement Asia
Gunter Van Craen
Chief Digital & Information Officer (CIO)
Geert Voet
Senior Vice President Steel Wire Solutions South and Central America
Zhigao Yu
Senior Vice President Rubber Reinforcement Technology

Verklaring van de verantwoordelijke personen

De ondertekenende personen verklaren dat, voorzover hen bekend:

  • de geconsolideerde jaarrekening van NV Bekaert SA en haar dochterondernemingen per 31 december 2020 opgesteld is overeenkomstig de International Financial Reporting Standards, en een getrouw beeld geeft van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de gezamenlijke in de consolidatie opgenomen ondernemingen; en
  • het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening een getrouw overzicht geeft van de ontwikkeling en de resultaten van het bedrijf en van de positie van de gezamenlijke in de consolidatie opgenomen ondernemingen, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee zij geconfronteerd worden.

Namens de Raad van Bestuur:

Oswald Schmid, Gedelegeerd Bestuuder
Jürgen Tinggren, Voorzitter van de Raad van Bestuur

GRI 102-14

Company Secretary

Isabelle Vander Vekens

Auditors

EY
De audit-opinie is opgenomen in de Financiële Verklaringen van dit jaarverslag.

Uitgever & coördinatie

Katelijn Bohez, VP Sustainable Finance & Community Relations

Design & Productie

Katrien Strobbe - Strobbe Design
Eduardo Chaves - Bekaert

Disclaimer

Dit rapport kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Die verklaringen reflecteren de huidige inzichten van de bedrijfsleiding aangaande toekomstige gebeurtenissen, en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van toekomstige resultaten of prestaties die door die toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of die daaruit zouden kunnen worden afgeleid. Bekaert verstrekt de in dit rapport opgenomen informatie per huidige datum en neemt geen enkele verplichting op om de toekomstgerichte verklaringen in het licht van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins te actualiseren. Bekaert wijst elke aansprakelijkheid af voor verklaringen die door derden worden afgelegd of gepubliceerd, en neemt geen enkele verplichting op om onnauwkeurige gegevens, informatie, conclusies of opinies te corrigeren die door derden worden gepubliceerd met betrekking tot dit of enig ander rapport of persbericht dat door Bekaert wordt verspreid.

Contact

bekaert.com
corporate@bekaert.com
T +32 56 76 61 00
Het jaarverslag betreffende het boekjaar 2021 is beschikbaar op internet in het Engels en het Nederlands op annualreport.bekaert.com

GRI 102-5